Ratkaisukeskeisessä kuvataideterapiassa yhdistetään ratkaisukeskeinen viitekeheys kuvataideterapeuttisiin menetelmiin. Keskustelussa on asiakkaan ja terapeutin lisäksi  mukana taide luovana ilmaisukeinona.

Mitä ratkaisukeskeisyys tarkoittaa?

Ratkaisukeskeisyys

Ratkaisukeskeisyys on lähestymistapa, joka korostaa asiakkaan voimavaroja, tavoitteita ja voimaantumista. Se on yksi yleisistä terapian suuntauksista.

Ratkaisukeskeisyyden juuret ulottuvat varhaisen psykoanalyysin ja behaviorismin kautta erityisesti 1950-luvulle psykoterapeutti Milton Ericksonin työhön ja humanistiseen psykoterapiaan. Ratkaisukeskeinen terapia kehittyi edelleen psykoterapeutti Steve de Shazerin ja Insoo Kim Bergin työn kautta 1980-luvulla. Heidän kehittämänsä lyhytterapiamalli kohdistuu asiakkaan tavoitteisiin, voimavaroihin ja ratkaisuihin, eikä niinkään menneisyyden ongelmiin. Ratkaisukeskeisyyden tämän päivän versioon ovat vaikuttaneet myös mm. konstruktivismi, postmodernismi ja poststrukturalismi.

Ratkaisukeskeisyydessä tunnustetaan haasteet, mutta keskitytään tähän päivään ja tulevaisuuteen, ja pyritään vaikuttamaan ennenkaikkea niihin. Ratkaisukeskeisessä terapiassa terapeutti auttaa asiakasta hahmottamaan omia vahvuuksiaan ja toivomaansa tulevaisuutta. 

Terapiassa keskitytään siihen, mitä asiakas haluaa saavuttaa, ja pyritään löytämään käytännön toimenpiteitä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Ratkaisukeskeisellä terapialla on vahva empiirinen tuki ja se on osoittautunut tehokkaaksi monien erilaisten asiakasryhmien kanssa. Se soveltuu hyvin esimerkiksi lyhytterapiaan, mikä voi olla kätevää monissa käytännön tilanteissa. Tämä voi tehdä siitä houkuttelevan vaihtoehdon ihmisille, jotka eivät halua tai tarvitse pitkäaikaista terapiaa. Ratkaisukeskeinen terapia on tuonut positiivisia tuloksia erilaisten psyykkisten ja sosiaalisten haasteiden hoidossa.


Mitä ratkaisukeskeinen kuvataideterapia on?

Ratkaisukeskeinen kuvataideterapia

Kuvataideterapiassa ei tarvitse olla taiteellista lahjakkuutta, vaan tärkeintä on ilmaista itseään luovasti ja antaa tilaa omille tuntemuksille ja ajatuksille.

Kuvataideterapia on luova terapiamuoto, joka hyödyntää taiteen ja luovuuden voimaa mielenterveyden edistämisessä ja hoidossa. Sen avulla voi ilmaista itseään, työskennellä tunteidensa ja kokemustensa kanssa sekä löytää uusia näkökulmia haasteisiinsa taiteellisen ilmaisun kautta. 

Luova tekeminen ja siitä keskusteleminen terapeutin kanssa voi auttaa käsittelemään mielenterveyteen liittyviä asioita, kuten ahdistusta, masennusta tai elämänmuutoksia.

Ratkaisukeskeinen taideterapia on tavoitteellista työskentelyä kohti asiakkaan itse asettamia tavoitteita. Työskentelyssä ratkaisukeskeisyys näkyy mm. näkökulmissa joita terapeutti nostaa keskusteluun ja kysymyksissä, joita hän kysyy.  Ratkaisukeskeisessä kuvataideterapiassa käytetään erilaisia taidevälineitä, kuten maalausvälineitä, kyniä, liituja ja papereita.

Työskentely sisältää sekä keskustelua, että asian pohtimista taidevälineitä apuna käyttäen. Ratkaisukeskeinen taideterapia ei ole psykoterapiaa, eikä siitä saa kela-korvausta.

Tapaamisen kulku vaihtelee mutta pääpiirteittäin siinä on seuraavat elementit:

·  Ensin keskustellaan kuulumiset ja tunnustellaan päivän taidetyöskentelyn aihetta

·      Varmistetaan työskentelyyn sopiva vireystila erilaisten virittävien harjoitusten avulla

·      Taidetyöskentely joko hiljaa (ryhmätyöskentelyssä) tai yksilöterapiassa voi myös keskustella samalla jos haluaa

·      Työskentelyn purkukeskustelu. Joskus pitkässä työskentelyssä voidaan tehdä vielä toinen ja kolmaskin teos tai lisätä teokseen jotain tarpeellista.

·      Toimintasuunnitelma: sovitaan mitä asiakas tekee ennen seuraavaa tapaamista edistääkseen tavoitteeseen pääsyä.Verified by MonsterInsights